OFERTA

Biuro architektoniczne LOXO, bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu właściciela i głównego projektanta arch. Grzegorza Słońskiego zdobytym w trakcie realizacji projektów architektonicznych, urbanistycznych i z zakresu planowania przestrzennego oraz praktycznej wiedzy nabytej w trakcie zatrudnienia w gminnych jednostkach samorządu terytorialnego (Wydział Architektury i Urbanistyki, Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Krakowa) oferuje usługi projektowe związane z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi projektowej biuro architektoniczne LOXO współpracuje m.in. ze specjalistami branży konstrukcyjnej, drogowej, instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji i technologii kuchni.

 Specjalizacją firmy projekty adaptacji budynków istniejących realizowane w dostosowaniu do określonych potrzeb inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych. W ofercie znajduje się również przygotowanie opinii urbanistycznych w zakresie dotyczącym określenia możliwości inwestycyjnych danego terenu, analizy chłonności terenu w oparciu o zapisy obowiązujących dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium i warunków zabudowy).

 W zakres wykonywanych opracowań i dokumentacji wchodzą ponadto m.in.:

 • wnioski i uwagi do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium;
 • analiza architektoniczna i urbanistyczna;
 • warunki zabudowy (projekt);
 • przygotowanie wniosków, postępowanie administracyjne w celu uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy (WZ);
 • inwentaryzacja architektoniczna obiektów istniejących;
 • ekspertyza budowlana i ekspertyz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów istniejących;
 • założenia funkcjonalno-przestrzenne dla projektowanych obiektów (koncepcja architektoniczna);
 • trójwymiarowy model budynku istniejącego i projektowanego;
 • przestrzenna wizualizacja projektu;
 • mapa do celów projektowych;
 • geotechniczne warunki posadowienia budynku;
 • opinie i uzgodnienia dla opracowań projektowych, w tym opinia konserwatorska, uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ds. sanitarnohigienicznych oraz BHP;
 • program prac konserwatorskich oraz pozwolenie konserwatorskie;
 • projekt budowlany wraz z opracowaniami branżowymi konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji, technologii kuchni;
 • adaptacja projektów gotowych;
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • projekt wykonawczy niezbędny na etapie realizacji obiektu;
 • dokumentacja powykonawcza do pozwolenia na użytkowanie.

Dokumentacja projektowa opracowywana jest w systemach CAD  2D i 3D. Istnieje również możliwość wykonania projektów z zastosowaniem nowoczesnej metodologii BIM (Building Information Modeling).